Birth Day: 1982-11-23

Place of birth: Praha, Československo